HP Pavilion 11-h140ez x2 PC درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای تبلت HP Pavilion 11-h140ez x2 PC در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel 7260/­3160 Wireless LAN
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2014.06.19
انتشار : 17.­0.­3.­2 D
اندازه : 104.73 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 200
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 11-h140ez x2 PC

 • Intel Dynamic Plat

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 7.­10.­0.­2208

  اندازه : 6.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  228 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 17.­0.­10.­16

  اندازه : 63.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  214 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.19   انتشار : 17.­0.­3.­2 D

  اندازه : 104.73 Mb   (MSZIP)

  200 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 9.­5.­14.­1724

  اندازه : 39.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  191 جستجوها
 • Intel Sideband Fabric Device

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 1.­70.­305.­16316

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  185 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.18   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 31.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  185 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 5.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  183 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 6.­2.­9600.­21242

  اندازه : 14.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  179 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 12.­8.­2.­1000

  اندازه : 17.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  177 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 10.­18.­10.­3368

  اندازه : 134.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  177 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 6.­10.­6498.­0

  اندازه : 32.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  168 جستجوها
 • System Event Utility

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.26   انتشار : 1.­10

  اندازه : 2.7 Mb   (MSZIP)

  160 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP تبلت ها