HP Pavilion 11-h140ez x2 PC درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای تبلت HP Pavilion 11-h140ez x2 PC در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Utility Center
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2014.07.22
انتشار : 2.­5.­3
اندازه : 6.42 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 96
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 11-h140ez x2 PC

 • Intel Dynamic Plat

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 7.­10.­0.­2208

  اندازه : 6.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  151 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 17.­0.­10.­16

  اندازه : 63.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  148 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 5.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  142 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.18   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 31.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  139 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 9.­5.­14.­1724

  اندازه : 39.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  126 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.19   انتشار : 17.­0.­3.­2 D

  اندازه : 104.73 Mb   (MSZIP)

  123 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 6.­10.­6498.­0

  اندازه : 32.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  119 جستجوها
 • Intel Sideband Fabric Device

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 1.­70.­305.­16316

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  118 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 12.­8.­2.­1000

  اندازه : 17.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  117 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 10.­18.­10.­3368

  اندازه : 134.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  113 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 6.­2.­9600.­21242

  اندازه : 14.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  109 جستجوها
 • HP Pavilion 11-h140ez x2 PC نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.13   انتشار : 8.­00.­57

  اندازه : 90.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP تبلت ها